Η Εταιρία

Get To Know Us

Όραμα

RUBIKCONS2

Η εταιρία RubikCons Ltd ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό να εισάξει μια νέα οπτική και αντίληψη στον τομέα των κατασκευών. Η εταιρία διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία, υποδομές και εξοπλισμό ώστε να παρέχει εξειδικευμένες λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές, τα οποία θα επιτρέπουν την κατασκευαστική τελειότητα, αρτιότητα και αριστεία.

Όραμα της εταιρίας είναι η ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων και καινοτόμων τεχνολογιών βασισμένων στην έρευνα και στη νέα γνώση, τα οποία σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπειρία των μελών της θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου με ακρίβεια, οικονομία, ασφάλεια και απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

RUBIKCONS5

Η RubikCons είναι οι Άνθρωποι

Τα μέλη της εταιρίας διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε έργα υψηλών απαιτήσεων τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Έχουν αναλάβει, υλοποιήσει και συντονίσει έργα τόσο του ιδιωτικού, όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πέραν των σύγχρονων κατασκευαστικών έργων η εταιρία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα ανακαίνισης διατηρητέων κτιρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αρμόδιων Κυβερνητικών Τμημάτων.

Σκεφτόμαστε "Πράσινα"

environment friendly

Επιπλέον, η εταιρία υιοθετεί τους κανόνες της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό διατηρεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development) το οποίο μελετά, αναπτύσσει και εισηγείται την εφαρμογή νέων υλικών και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, τη μείωση, την αξιοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση δομικών αποβλήτων, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, κλπ.

Τέλος, η εταιρία αναπτύσσει σημαντικό κοινωνικό έργο στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.